Ulusal Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

EDİTÖR YORUMU

1. Türkeri L. Mesane tümörlerinde tümör belirleyicileri hakkında: Editör Yorumu. Türk Üroloji Dergisi, 27(3): 285-286,   2001/
 

ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER
 

26. Ayaz İO., Özyürek M., Yıldırım A., Türkeri L. Prostat kanserinde insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 ekspresyonunun patolojik evre ve prognoz açısından öngörü değeri. Göztepe Tıp Dergisi, 19: 141-144, 2004.

 

25. Eti Z., Türkeri L., Göğüş Y. Radikal ürolojik girişimlerde epidural anestezi. Türk Üroloji Dergisi, 28: 48-52, 2002.

 

24. Fak A S., Tezcan H., Erdim R., Gogas D., Türkeri L., Oktay A. Kararsız angina pektoris tablosunu taklit eden mesane feokromasitoması olgusu. T Klin Tıp Bilimleri, 22: 59-62, 2002.

 

23. Türkeri L. Ürolojik Tümörlerde gen tedavisi. Galenos Tıp Dergisi, 5 (59): 86-90, 2001.

 

22. Çam K., Özveri H., Çevik İ., Türkeri L., Akdaş A. Transrektal ultrasonopgrafi eşliğinde prostat biyopsisinin komplikasyonları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 21: 282-284, 2001.

 

21. Türkeri L., Yıldırım A., Çam H.K., Kaya C., Akdaş A. Hormona dirençli prostat kanserinde estracyte-vepeside-paclitaxel kemoterapisinin etkinliği. Türk Üroloji Dergisi, 25: 369-373, 1999.

 

20. Yıldırım A., Türkeri L., Çam H.K., Akdaş A. Mesanenin enflamatuar psödotümörü. Türk Üroloji Dergisi, 25: 224-227, 1999.

 

19. Atuğ F., Türkeri L., Yıldırım A., Özveren B., Akdaş A. B-hücreli testiküler lenfomanın teşhis ve tedavisi (Olgu Sunumu). Türk Üroloji Dergisi, 24: 204-207, 1998.

 

18. Atuğ F., Türkeri L., Özyürek M., Akdaş A. Üriner sistem tümörlerinde p53 ve Bcl-2 ekspresyonunun progresyon ve rekürrens ile olan ilişkisi. Türk Üroloji Dergisi, 24: 22-27, 1998.

 

17. Türkeri L. Böbrek Tümörlerinin patogenetiği ve immünolojisi. Kanser Gündemi, 2/2: 29-30, 1997.

 

16. Türkeri L., Akdaş G., Özyürek M., Akdaş A. Mesane kanserlerinde kromozom 9 ve ABH kan grubu antijen anormalliklerinin tümör davranışı üzerine etkileri. Üroloji Bülteni. 8: 201-205, 1997.

 

15. Tarcan T., Özveri H., Biren T., Türkeri L., Akdaş A. Üroloji polikliniğine başvuran hasta grubunda prostat kanseri erken tanısına yönelik araştırmaların yeri ve önemi. Türk Üroloji Dergisi, 22: 235-240, 1996.

 

14. Türkeri L. Mesane kanserlerinin biyolojisi ve markerları. Kanser Gündemi, 2: 5, 1996

 

13. Türkeri L., Başaran M., Akdaş A. Kemoterapi ile birlikte uygulanan kalsiyum kanal blokerlerinin PC3 prostat kanseri kültüründe hücre siklusu üzerine etkileri. Üroloji Bülteni, 6: 209-212, 1995.

 

12. Özveri H., İlker Y., Türkeri L.,  Akdaş A. kadınlarda stres inkontinansın cerrahi tedavisinde görülen komplikasyonlar. Üroloji Bülteni, 6: 141-143, 1995.

 

11. Tarcan T., Özveri H., Alican Y., Türkeri L., Akdaş A. Prostatın transüretral rezeksiyonunun (TURP) hemodinamik etkileri ve TURP sendromu. Üroloji Bülteni, 6: 222-224, 1995.

 

10. Alkan İ., Türkeri L., Akdaş A. Testiküler Karsinoma İn-Situ. Üroloji Bülteni, 6:69-73,1995.

 

9. Türkeri L.: Ürogenital sistem tümörlerinde görülen genetik değişiklikler. Medikal Dergi, 102: 33-36, 1994.

 

8. Akdaş A., Türkeri L., Tarcan T., Gürmen N. Prostat kanseri tanısında parmakla rektal inceleme transrektal ultrason ve prostat spesifik antijen etkinliğinin karşılaştırılması. Kartal Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 3: 280-281, 1992.

 

7. Şimşek F., Dillioğlugil Ö., İlker Y., Türkeri L., Akdaş A.: Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisi. Türk Üroloji Dergisi, 17(4): 351-353, 1991.

 

6. Dolunay Ö., Türkeri L., Dolunay F., Ersev D., Şimşek ., Akdaş A.: Prostatik karsinomada ultrasonografi ve PAP. Türk Üroloji Dergisi, 15(4): 651-655, 1989.

 

4. Dolunay Ö., ersev D., Dolunay F., Türkeri L., Gürmen N., Şimşek F., Akdaş A.: Mesane tümörlerinde ultrasonografinin yeri. Türk Üroloji Dergisi, 15(3): 583-592, 1989.

 

3. Şimşek F. Türkeri L., Ersev D., Taga Y., Emerk K., Akdaş A.: Mesane tümörlerinde Karsinoembryonik Antijen (CEA) ve Beta-Human Koriyonik Gonadotropin (Beta-hCG)’nin yeri. Türk Üroloji dergisi, 15(3): 511-516, 1989.

 

2. Akdaş A., Şimşek F., Ersev D., Türkeri L.: Yüksek hacim metastazlı non-seminomada Bleomycin-Etoposide-Cisplatin tedavisinin etkinliği. Türk Üroloji Dergisi, 15(2): 239-242, 1989.

 

1. Ersev D., Şimşek F., Türkeri L., Akdaş A.: Üriner enfeksiyonlarda ofloxacin. Türk Üroloji Dergisi, 14(2): 161-166 1988