Ulusal Bilimsel Toplantı Bildirileri

78. Türkeri L., Özdemir A. İleri evre mesane kanseri olan hastalara uygulanan kemoterapiler sırasında ortaya çıkan enfeksiyonlar ve tedavileri. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, Antalya, 11-14 Ekim 2001.

77. Lekili M., Türkeri L., Kandiloğlu A.R., Neşe N. Mesane tümörlerinde Ki-67 nin rekürrens ve progresyon için öngörücü değerleri. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 9-12 Ekim, 2000.

76. Ayaz O., Özveren B., Tarcan T., Erkurt B., Türkeri L., Akdaş A. Bir üroloji kliniğinde cerrahi planlanan hastaların ve sağlık çalışanlarının hepatit B, hepatit C ve HIV-1 açısından serolojik değerlendirilmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 9-12 Ekim, 2000.

75. Özveri H., Çevik İ., Çam K., İnce Ü., Türkeri L., Akdaş A. Hipoekoik lezyon ve transizyonel zon biyopsilerinin prostat kanseri tanısındaki rolü. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 9-12 Ekim, 2000.

74. Özveri H., Çevik İ., Çam K., İnce Ü., Türkeri L., Akdaş A. 12 prostat biyopsisinin prostat kanseri tanısında rolü. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 9-12 Ekim, 2000.

73. Özveren B., Türkeri L., Özyürek M., Akdaş A.Mesanenin transizyonel hücreli karsinomunda vasküler endotelyal büyüme faktörü ve trombospondin-1 gen ekspresyonunun prognostik değeri. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 9-12 Ekim, 2000.

72. Kaya C., Çam H K., Türkeri L., Akdaş A. Preoperatif değerlendirmede klinik olarak önemsiz kanser tanımına uyan evre T1c prostat kanserli hastalarda radikal prostatektomi spesimenlerinin patolojik inceleme bulguları. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 9-12 Ekim, 2000.

71. Türkeri L., Özyürek M., Akdaş A. Mesane kanserlerinde p16 (MTS1/INK4a) ve p15 (MTS2/INK4b) genlerinin homozigot delesyonu ve agresif tümör davranışı.

70. Türkeri L., Özyürek M., Akdaş A. Mesanenin transizyonel hücreli karsinomunda İnsülin benzeri büyüme faktörü 2 (IGF-2) geninde imprinting kaybı ve prognoz ile ilişkisi 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 9-12 Ekim, 2000

69. Türkeri L, Lekili M., Kandiloğlu A R., Özyürek M. Mesanenin Transizyonel hücreli karsinomunda vasküler endotelyal büyüme faktörünün apoptozis ile ilişkisi ve prognostik değeri. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 9-12 Ekim, 2000.

68. Yücel S., Özdemir A., Özdemir İ., İlker Y., Şimşek F., Türkeri L., Tarcan T., Akdaş A. Staghorn taşlarda Dornier MFL-5000 ile ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) monoterapisinin etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-2 Haziran, 2000.

67. İlker Y., Yücel S., Kaya C., Türkeri L., Şimşek F., Tarcan T., Akdaş A. Üreter taşlarında Holmium:Yag laser kullanımı. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-2 Haziran, 2000.

66. Yücel S., Çam H K., Ayaz O., Şimşek F., İlker Y., Türkeri L., Tarcan T., Akdaş A. Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde transüretral elektrovaporizasyonun etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-2 Haziran, 2000.

65. Özveri H., Türkeri L., Yıldırım A., Özyürek M., Akdaş A. Kalsiyum Kanal blokerlerinin böbrekte iskemiye bağlı apoptozise etkileri. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25-29 Ekim, 1998.

64. Yıldırım A., Türkeri L., Özyürek M., Akdaş A. Mesanenin yüzeyel değişici epitel karsinomlarında nükleer p53 ün ve epidermal büyüme faktörü reseptörünün aşırı ekspresyonunun değerliliği. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25-29 Ekim, 1998.

63. Yıldırım A., Türkeri L., Özyürek M., Akdaş A. Yüzeyel mesane tümörlü hastalarda UBC ELISA testinin tanı ve prognoz açısından önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25-29 Ekim, 1998.

62. Atuğ F., Yıldırım A., Türkeri L., Ayaz O., Akdaş A. Yüzeyel mesane tümörlerinde etkin tedavi nedir? BCG ve Epirubicin tedavilerinin karşılaştırılması. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25-29 Ekim, 1998.

61. Atuğ F., Yıldırım A., Özyürek M., Türkeri L., Akdaş A. Bard BTA testinin mesane kanseri tanısındaki rolü. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25-29 Ekim, 1998.

60. Özveren B., Türkeri L., Özyürek M., Akdaş A. Transizyonel hücreli karsinom hücre kültürlerinde koloni oluşturma yeteneğinin prognostik rolü. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25-29 Ekim, 1998.

59. Atuğ F., Yıldırım A., Ayaz O., Özveri H., Türkeri L., Akdaş A. İnvaziv mesane tümörlerinde neoadjuvan kemoterapinin rolü. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25-29 Ekim, 1998.

58. Çevik İ., Türkeri L., Şimşek F, Akdaş A. Varikosel ile oluşan spermatogenetik disfonksiyonda apoptozisin rolü. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25-29 Ekim, 1998.

57. Çam K., Akdaş A., Yücel S., Şimşek F., Türkeri L., İlker Y. Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde transüretral elektrovaporizasyonun yeri. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

56. Yücel S., Şimşek F., İlker Y., Türkeri L., Özveren B., Akdaş A. Üretral darlıkların optik üretrotomi ile tedavisinde 10 yıllık izlem. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

55. Yıldırım A., Türkeri L., İlker Y., Şimşek F., Çam H.K., Akdaş A. Mikroskopik ve makroskopik hematürisi olan hastalarda tanısal sistoskopi. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

54. Atuğ F., Çam K., Türkeri L., İlker Y., Şimşek F., Akdaş A. TUR-prostatektomi ve kan transfüzyonu. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

53. Atuğ F., Yıldırım A., Türkeri L., İlker Y., Şimşek F., Akdaş A. Üreter alt uç taşlarının endoskopik tedavisinde deneyimlerimiz. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

52. Atuğ F., İlker Y., Türkeri L., Akdaş A. Üreter alt uç taşlarında Holmium-Yag lazer kullanımı. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

51. Yıldırım A., Ertuğrul A., Çam K., Türkeri L., Akdaş A. Transüretral cerrahide antibiyotik profilaksisi. 13. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Manavgat, Antalya, 1-5 Haziran, 1998.

50. Şimşek F., Türkeri L., Ertuğrul A., Küllü S., Akdaş A. Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisinde cam partikül enjeksiyonu ve histolojik değişiklikler. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul 23-24 Ekim, 1997.

49. Çalışkan M., Toktaş G., Aksoy B., Yüzay A., Türkeri L., Ünlüer E., Akdaş A. Yüzeyel mesdane tümörlerinde mutant p53 protein birikimi ve tümör progresyonu. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 20-23 Ekim, 1996.

48. Çevik İ., Tarcan T., Türkeri L., Dalaman G., Emerk K., Akdaş A. Free PSA nın prostat kanseri tanısındaki rolü. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 20-23 Ekim, 1996.

47. Tarcan T., Türkeri L., Biren T., İlker Y., Şimşek F., Küllü S., Akdaş A. PSA 4-10 ng/ml arasında TRUS ve rektal inceleme normal bulunan olgularda sistematik prostat biyopsilerinin etkinliği. Uluasal Kanser Kongresi, Antalya, Haziran, 1995.

46. Türkeri L., Başaran M., Yalçıner A., Ekici G., Tükenmez F., Tarcan T. Akdaş A. Kemoterapi ile birlikte uygulanan koloni stimülan faktörler (G-CSF, GM-CSF) ve kalsiyum kanal blokerlerinin prostat kanseri (PC3) hücre siklusu üzerine etkileri. XI. Uluasal Kanser Kongresi, Antalya, Haziran, 1995.

45. İlker Y., Türkeri L., Korten V., Tarcan T., Erkurt B., Akdaş A. ESWL de antibiyotik profilaksisi gerekli midir? 10. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Antalya, 6-9 Haziran, 1995.

44. Akdaş A., Tarcan T., Özveri H., Türkeri L. Prostat Kanserinde kitle taramasının rolü. II. Ankara Üroonkoloji Kursu, Ankara 21-22 Eylül, 1995.

43. Şimşek F., Türkeri L., Tarcan T., Akdaş A. palpe edilemeyen testis değerlendirmesinde tanısal laparoskopinin yeri. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Ankara 1-2 Mayıs, 1995.

42. Türkeri L., Erton M., Akdaş A.: Skrotal cerrahi yapılan hastalarda yeni bir pansuman yöntemi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

41. Erton M., Çevik İ., Tarcan T., Türkeri L., İlker Y., Akdaş A.: İdrar akım analizlerinin basınç akım çalışmaları ile olan ilişkisi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

40. Türkeri L., Tarcan T., Özveri H., Biren T., Küllü S., Akdaş A.: Transrektal ultrasonografi (TRUS) ve prostat biyopsi bulgularının radikal prostatektomi patoloji sonuçları ile karşılaştırılması. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

39. Tarcan T., Türkeri L., Biren T., Alican Y., İlker Y., Şimşek F., Küllü S., Akdaş A.: Prostat kanserinde ekstrakapsüler hastalığı belirlemede Gleason skoru, prostat spesifik antijen (PSA) ve PSA dansitesinin (PSAD) rolü. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

38. Çevik İ., Özveri H., Türkeri L., İlker Y., Şimşek F., Akdaş A.: Rektal muayenenin PSA üzerine etkisi var mıdır? 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994

37. Akdaş A., Tarcan T., Erton M., Özveri H., Türkeri L.: Prostatizm semptomları ile polikiniğe başvuran hastalarda prostat kanseri görülme sıklığı. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

36. Akdaş A., Ergun F., Türkeri L., Tarcan T., Akdaş G., Biren T., Wozciehowski M., Küllü S.: Kırsal alanda prostat kanseri taraması ve normal popülasyonda yaşa göre PSA dağılımı. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

35. Türkeri L., Macoska J.A., Sakr W., Powell I.J., Micale M.A., Pontes J.E.: Prostat kanserinde Y kromozomu kaybının PCR ve in situ hibridizasyon yöntemleri ile araştırılması. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

34. Alkan İ. Çevik İ., Biren T., Türkeri L., Gürmen N., Şimşek F., Akdaş A.: Transüretral ve açık prostatektomi öncesi prostat volüm ölçümünde transrektal ultrasonografinin yeri. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

33. Tarcan T., Özveri H., Alican Y., Türkeri L., Akdaş A.: Prostatın transüretral rezeksiyonunun (TURP) hemodinamik etkileri ve TUR sendromu. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

32. Tarcan T., Çevik İ., Türkeri L., Şimşek F., Akdaş A.: Benign prostat hiperplazisinde (BPH) yaşa bağlı prostat spesifik antijen (PSA) değişimi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

31. Alkan İ. Çevik İ., Türkeri L., Şimşek F., Akdaş A.: Benign prostat hiperplazisi nedeniyle opere edilen hastaların AUA semptom skoru ve uroflovmetri ile değerlendirilmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

30. Çevik İ., Alican Y., Türkeri L., İlker Y., Şimşek F., Akdaş A.: ESWL tedavisinde üreteral stentlerin yeri. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım, 1994.

29. Tarcan T., Türkeri L., İlker Y., Korten V., Akdaş A.: ESWL de antibiyotik profilaksisinin yeri. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi. İstanbul, 24-25 Mart, 1994.

28. Türkeri L., Dillioğlugil Ö., Tarcan T., Gürmen N., Küllü S., Akdaş A.: Rektal tuşede kanser şüpheli nodül bulunan hastalarda ultrason ve parmak eşliğinde alınan biyopsilerin karşılaştırılması. 4. Ulusal Ultrasonografi Kongresi. İstanbul , 25-28 Ekim, 1993.

27. Akdaş A., Erton M., Türkeri L., Gürmen N.: Mesanenin değişici epitel hücreli karsinomlarının evrelendirilmesinde transuretral ultrasonografinin yeri. 4. Ulusal Ultrasonografi Kongresi. İstanbul , 25-28 Ekim, 1993.

26. Akdaş A., Alican Y., Türkeri L., Şimşek F., Akoğlu T.: Prostat kanserli hastalarda HLA analizi. 10. Ulusal Kanser Kongresi. İstanbul, 3-7 Mayıs, 1993.

25. Akdaş A., Türkeri L., Alican Y., Gürmen N.: Transuretral ultrasonografinin mesane kanserlerinin evrelendirmesindeki yeri. 12. Türk Üroloji Kongresi. Nevşehir, 27-30 Eylül, 1992.

24. Akdaş A., Türkeri L., Başaran M., Dillioğlugil Ö., Küllü S., Ekicioğlu G.: Mesanenin değişici epitel hücreli kanserlerinde flow sitometrik deoksiribonükleik asit çalışması. 12. Türk Üroloji Kongresi. Nevşehir, 27-30 Eylül, 1992.

23. İlker Y., Alican Y., Türkeri L., Şimşek F., Akdaş A.: Dornier MFL 5000 ile üreter taşlarında in situ ESWL sonuçlarımız. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu. Ankara, 7-10 Mayıs, 1992.

22. İlker Y., Alican Y., Türkeri L., Şimşek F., Akdaş A.: Dornier MFL 5000 ile 5 cm2 nin üzerindeki böbrek taşlarında ESWL monoterapisi sonuçlarımız. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu. Ankara, 7-10 Mayıs, 1992.

21. İlker Y., Korten V., Türkeri L., Akdaş A.: ESWL tedavisinde profilaktik antibiyotik uygulamasının yeri. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. Kuşadası, 31 Mayıs - 5 Haziran, 1992.

20. Türkeri L., Söyletir G., İlker Y., Şimşek F., Akdaş A.: ESWL tedavisinin üriner sistem üzerindeki mikrobiyolojik etkileri. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. Kuşadası, 31 Mayıs - 5 Haziran, 1992.

19. Şimşek F., Dillioğlugil Ö., İlker Y., Türkeri L., Akdaş A.: .: Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisi. 16. Pediatri Günleri “Çocuk Nefrolojisi Kongresi”. İstanbul, 14-17 Nisan, 1992.

18. Şimşek F., Dillioğlugil Ö., İlker Y., Türkeri L., Akdaş A.: Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, 14-18 Ekim, 1991.

17. Küllü S., Türkeri L., Ersev A., Ekicioğlu G., Uraz S., Akdaş A.: Mesane kanserinde ektopik HCG yapımının prognostik değeri. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, Antalya, 14-18 Ekim, 1991.

16. Akdaş A., Emerk K., Türkeri L., Bedir A., İlker Y., Şimşek F., Söyletir G.: ESWL tedavisinin üriner sisteme etkisi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, Antalya, 14-18 Ekim, 1991.

15. İlker Y., Dillioğlugil Ö., Türkeri L., Şimşek F., Akdaş A.: Üreteroskopinin tanı ve tedavide yeri. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, Antalya, 14-18 Ekim, 1991.

14. İlker Y., Şimşek F., Türkeri L., Akdaş A., Böbrek taşlarında Dornier MFL 5000 ile ESWL sonuçları. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, Antalya, 14-18 Ekim, 1991.

13. İlker Y., Şimşek F., Türkeri L., Akdaş A.: Üreter taşlarında Dornier MFL 5000 ile ESWL sonuçları. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, Antalya, 14-18 Ekim, 1991.

12. Akdaş A., Türkeri L., Şimşek F.: Fleksibl sistoskopi . 10. Ulusal Üroloji Kongresi. Kemer, 23-27 Ekim, 1989.

11. Türkeri L., Ersev D., İlker Y., Şimşek F., Akdaş A.: Ürolojide bilgisayar

10. Türkeri L., Alican Y., Emerk K., Akdaş A.: Prostat kanserinde PAP ve PSA’nın tümör belirleyici olarak yeri. 10. Ulusal Üroloji Kongresi. kemer, 23-27 Ekim, 1989.

09. Ersev A., Ersev D., Türkeri L., İlker Y., Şimşek F., Küllü S., Akdaş A.: Prostat karsinomlarında dokuda prostatik asit fosfataz ve prostat spesifik antijen yapımı. 10. Ulusal Üroloji Kongresi. Kemer, 23-27 Ekim, 1989.

08. Türkeri L., İlker Y., Akdaş A.: Yüzeyel measne tümörlerinde Mitomycin-C tedavisi. 8. Ulusal Kanser Kongresi. İstanbul, 15-19 Mayıs, 1989.

07. Akdaş A., Türkeri L., İlker Y., Gürmen N.: Mesane kanserlerinin evrelendirilmesinde transuretral ultrasonografi. . 8. Ulusal Kanser Kongresi. İstanbul, 15-19 Mayıs, 1989.

05. Ersev D., Şimşek F., Türkeri L., Akdaş A.: Üriner enfeksiyonlarda ofloxacin. Türk Üroloji Kongresi. Bodrum, 28 Eylül -2 Ekim, 1987.

04. Akdaş A., Şimşek F., Ersev D., Türkeri L.: Yüksek hacim metastazlı non-seminomada BEP’in ekinliği. Türk Üroloji Kongresi. Bodrum, 28 Eylül -2 Ekim, 1987.

03. Dolunay Ö., Türkeri L., Dolunay F., Ersev D., Şimşek F., Akdaş A.: prostatik karsinomada ultrason ve PAP. Türk Üroloji Kongresi. Bodrum, 28 Eylül -2 Ekim, 1987.

02. Dolunay Ö., Ersev D., Dolunay F., Türkeri L., Gürmen N, Şimşek F., Akdaş A.: Mesane tümörlerinde ultrasonografinin etkinliği. Türk Üroloji Kongresi. Bodrum, 28 Eylül -2 Ekim, 1987.

01. Şimşek F., Türkeri L., Ersev D., taga Y., Emerk K., Akdaş A.: Mesane tümörlerinde CEA ve Beta-HCG’nin yeri. Türk Üroloji Kongresi. Bodrum, 28 Eylül -2 Ekim, 1987.